Spelregels straatgroepen

Aan het optreden als straatgroep, tijdens de viering van 1 april, zijn de volgende spelregels verbonden:

 1. Aanwijzingen, bevelen en opdrachten gegeven door of namens organisatie, gemeente, brandweer, GHOR en/of politie dienen stipt opgevolgd te worden.
  Vanaf 10.00 uur wordt door vertegenwoordigers van deze diensten gecontroleerd of aan de gestelde eisen wordt voldaan. Zorgt u er daarom voor dat u op dat tijdstip gereed bent met de opbouw van uw standplaats.
 2. De festiviteiten mogen plaatsvinden van 10.00 uur tot 17.00 uur.
 3. Als een straatgroep op of aan de weg met een voertuig, kraam, een tafel of enig ander middel een standplaats in wil nemen om goederen te koop aan te bieden of diensten aan te bieden moet daar op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Brielle 2015 vergunning voor worden aangevraagd bij het college.
 4. Er mag geen hinder veroorzaakt worden voor het publiek.
 5. Muziek mag niet elektrisch versterkt worden.
 6. Voor een vrije doorgang van brandweer, ambulance en publiek dient te allen tijde een strook van 3,5 meter breedte en 4,20 meter hoogte van de openbare weg vrij te blijven.
 7. Toegangen tot gebouwen, ingangen, doorgangen,(nood)uitgangen, vluchtwegen, brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen moeten over de volle breedte zijn vrijgehouden van obstakels.
 8. Wegkruisingen moeten over een afstand van 5 tot 10 meter worden vrijgehouden.
 9. Het inrichten van de straten moet zodanig geschieden dat, in geval van brand of andere calamiteiten, hulpverleners ongehinderd hun functie kunnen uitoefenen.
 10. Hekwerken en ander afsluitmateriaal moeten snel en gemakkelijk kunnen worden verwijderd.
 11. Elektriciteitskabels e.d. dienen zodanig te zijn bevestigd dat niemand daarmee in aanraking kan komen. Kabels, snoeren etc. moeten zodanig zijn aangebracht dat zij geen ongevallen kunnen veroorzaken. Bij gebruik van verlengsnoeren dienen deze geheel afgerold te zijn.
 12. De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw bedraagt ten minste 2 meter, of ten minste 5 meter indien in die kraam of wagen wordt gefrituurd. Dit is niet van toepassing als het aangestraalde vlak van het bouwsel, gebouw of ander object een overeenkomstig NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag heeft van ten minste 60 minuten, of de bakkraam of bakwagen is uitgerust met een automatische brandblusinstallatie
 13. Certificaten van aankleding dienen ten alle tijde op het evenemententerrein aanwezigte zijn en te zijn uitgevoerd en gebruikt zoals de leverancier heeft aangegeven.
 14. Opgestelde stands, kramen, schappen, podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen zijn brandveilig en zo opgesteld dat ze geen gevaar opleveren voor de omgeving.
 15. Voor de opstelling van een barbecue gelden de volgende 0pstellingseisen:
  – De barbecue staat stabiel.
  – De ondergrond van de barbecue minimaal 1 meter rondom onbrandbaar is.
  – De barbecue op een veilige manier ontstoken wordt. Het gebruik van briketten hebben de voorkeur, omdat deze geen vonken veroorzaken.
  – De barbecue minimaal 2 meter van een object geplaatst wordt. Voor een barbecue opstelling kan zand als een doeltreffend blusmiddel gezien worden.
 16. Na afloop van de activiteiten dienen de straten schoon te worden opgeleverd.
 17. Het gebruik van stro dient zoveel mogelijk beperkt te worden. Bij gebruik dient het volgende in acht te worden genomen:
  – de strobalen dienen vochtig geworden te houden;
  – er moeten voldoende brandblusmiddelen aanwezig zijn;
  – na afloop dient het stro opgeruimd te worden
  – Er dient te allen tijde een blusmiddel te staan bij een opslag voor brandbare goederen, open vuur en een toestel of installatie voor koken, bakken, braden of frituren.
 18. Afval moet verzameld worden in veilig opgestelde, goed af te sluiten containers van moeilijk Brandbaar materiaal.
 19. Maakt u gebruik van scheerlijnen; zorg dan dat deze afdoende zijn gemarkeerd dan wel zichtbaar gemaakt d.m.v. decoratie o.d.
 20. Om uiterlijk 18.00 uur moet de bezemweg schoon opgeleverd zijn.
 21. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen dienen genomen te worden, om te voorkomen, dat de gemeente dan wel derden schade lijden.

Constatering van het niet naleven van (één van) deze spelregels zal leiden tot optreden van organisatie, politie, brandweer of gemeente. Tevens zal er proces-verbaal opgemaakt kunnen worden, op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening.