Spelregels straatgroepen

Aan het optreden als straatgroep, tijdens de viering van 1 april, zijn de volgende spelregels verbonden:​

 • Aanwijzingen, bevelen en opdrachten gegeven door of namens organisatie, gemeente, brandweer en/of politie dienen stipt opgevolgd te worden.
 • De festiviteiten mogen plaatsvinden van 09.00 uur tot 17.00 uur.
 • Als een straatgroep op of aan de weg met een voertuig, kraam, een tafel of enig ander middel een standplaats in wil nemen om goederen te koop aan te bieden of diensten aan te bieden moet daar op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Brielle 2015 vergunning voor worden aangevraagd bij het college.
 • Er mag geen hinder veroorzaakt worden voor het publiek.
 • Muziek mag niet elektrisch versterkt worden.
 • Voor een vrije doorgang van brandweer, ambulance en publiek dient te allen tijde een strook van 3,5 meter breedte en 4,20 meter hoogte van de openbare weg vrij te blijven.
 • Toegangen tot gebouwen, ingangen, doorgangen, (nood)uitgangen, vluchtwegen, brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen moeten over de volle breedte zijn vrijgehouden van obstakels.
 • Wegkruisingen moeten over een afstand van 5 tot 10 meter worden vrijgehouden.
 • Het inrichten van de straten moet zodanig geschieden dat, in geval van brand of andere calamiteiten, hulpverleners ongehinderd hun functie kunnen uitoefenen.
 • Hekwerken en ander afsluitmateriaal moeten snel en gemakkelijk kunnen worden verwijderd.
 • Elektriciteitskabels e.d. dienen zodanig te zijn bevestigd dat niemand daarmee in aanraking kan komen. De kabels dienen via de panden te worden bevestigd op 4,20 meter hoogte.
 • Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen dienen genomen te worden, om te voorkomen, dat de gemeente dan wel derden schade lijden.
 • Na afloop van de activiteiten dienen de straten schoon te worden opgeleverd.
 • Het gebruik van stro dient zoveel mogelijk beperkt te worden. Bij gebruik dient het volgende in acht te worden genomen:
  a. de strobalen dienen vochtig geworden te houden;
  b. er dient voldoende blusmateriaal op de locatie aanwezig te zijn;
  c. na afloop dient het stro opgeruimd te worden.
 • Afval moet verzameld worden in veilig opgestelde, goed af te sluiten containers van moeilijk brandbaar materiaal.
 • Om uiterlijk 18.00 uur moet de weg schoon opgeleverd zijn.

Constatering van het niet naleven van (één van) deze spelregels zal leiden tot optreden van organisatie, politie, brandweer of gemeente. Tevens zal er proces-verbaal opgemaakt kunnen worden, op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening