Lidmaatschap

Contributies & donaties

Onze vereniging kent gewone leden en begunstigende leden.
Gewone leden zijn zij, die zich bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten. Zij betalen een jaarlijkse contributie.

Begunstigende leden zijn zij, die zich aan de vereniging wensen te verbinden door het storten van een geldelijke bijdrage, de zogenaamde donateurs. De bijdrage kan eenmalig zijn of periodiek.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.

Elk lid, dat bij de aanvang van het verenigingsjaar meerderjarig is, betaalt een jaarlijkse contributie. Voor 2022 is de contributie bepaald op € 12,50 per meerderjarig lid.

Zijn meer dan twee meerderjarigen uit hetzelfde gezin op hetzelfde adres lid van de vereniging, dan wordt een gezinscontributie geheven van € 25,-.
Om administratiekosten te beperken sturen wij geen acceptgiro’s meer. Na de Algemene Ledenvergadering zenden wij onze leden en donateurs een verzoek om hun donatie en/of contributie over te maken naar de bankrekening

ABN AMRO bank; NL95ABNA0506114198

onder vermelding van uw naam, postcode en mogelijk uw email adres.

Opzegging lidmaatschap

Wilt u uw lidmaatschap beëindigen? Dat kan tegen het einde van het verenigingsjaar (gelijk aan het kalenderjaar) met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. De opzegging moet wel schriftelijk – daaronder ook te verstaan per mail – gedaan worden.

Lid worden

Bent u nog geen lid, vult u dan uw gegevens hieronder in. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.