Huishoudelijk reglement

Rechten en plichten van de leden

Artikel 1
1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de secretaris van het bestuur van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, zoals nader in dit Huishoudelijk Reglement wordt bepaald.
Betreft het een aanmelding van een minderjarige dan moet dit formulier mede zijn ondertekend door een wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige.
2. Het bestuur beslist over de toelating van leden en begunstigende leden.
3. Leden zijn verplicht te handelen in overeenstemming met de statuten en reglementen, en zich te houden aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen.

Artikel 2
De leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen voor 1 april van het betreffende verenigingsjaar.
Het bestuur zal aan de leden, die op bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot betaling hebben voldaan, één maal een herinnering tot betaling sturen.
Indien een lid nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf bovengenoemde datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen, totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.
Bij toelating verplicht het lid zich de volledige contributie te betalen van het lopende kalenderjaar. Bij aanmelding na 1 september geldt een contributietarief van 50% van het jaartarief.
De contributie moet worden voldaan op een wijze door het bestuur vast te stellen.

Artikel 3
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten/evenementen (geen bestuurs- en/of commissievergaderingen zijnde) van de vereniging aanwezig te zijn.

Vergaderingen

Artikel 4
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit wensen. Indien aan het verzoek van ten minste drie bestuursleden geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 5
De voorzitter heeft in de bestuursvergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, evenals de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 6
Een bestuursvergadering wordt in de regel bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke uitnodiging aan ieder bestuurslid.

Artikel 7
Kandidaatstelling voor een door de algemene ledenvergadering te benoemen functionaris geschiedt door het bestuur, echter eerst nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
Kandidaatstelling geschiedt – in de regel – door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat, uiterlijk drie dagen voor de algemene ledenvergadering.

Artikel 8
De agenda van de algemene ledenvergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat ten minste zeven dagen vóór verzending van de uitnodiging door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, evenals al wat de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.
Het bestuur kondigt tijdig aan wanneer de uitnodiging voor de ledenvergadering wordt verzonden.

Artikel 9
Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, dat rechtstreeks verband houdt met het aan de orde zijnde agendapunt.

Besluitvorming

Artikel 10
Verlangt over een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.
Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 11
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes, tenzij bij acclamatie wordt besloten.
Ter bepaling van het resultaat van de stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten beschouwing.
Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.
Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 12
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd.
Door de algemene ledenvergadering kan slechts worden benoemd een persoon, die is kandidaat gesteld op een wijze bij Huishoudelijk Reglement geregeld.
Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden.
Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald.
Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bestuur

Artikel 13
1. Het bestuurslid is bevoegd alle bestuursvergaderingen bij te wonen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem.
2. Ieder jaar treden, uitgaande van een zittingsperiode van maximaal drie jaren, enkele bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde – zoveel mogelijk – wordt bepaald naar die van toetreding als bestuurslid.
3. Het bestuurslid, benoemd ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip, waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 14
1. In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene ledenvergadering wijzen de bestuurders – voor zover nodig – uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
2. Bij afwezigheid van een of meer van de onder 1 genoemde bestuursleden worden de werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden aangewezen leden.

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 15
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze, een volledige administratie bij te houden van:
1. Namen en adressen van de leden van de vereniging en de begunstigende leden.
2. Namen van de ereleden en (ere)poorters.
3. Presentielijsten en notulen van algemene ledenvergaderingen en vergaderingen van het bestuur.
4. De bezittingen en schulden, alsmede van de inkomsten en uitgaven en contractuele verplichtingen van de vereniging.
Kleine voorwerpen van geringe waarde, waarvan het gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.
Van de onder 1 bedoelde administratie moet aan ieder lid of begunstiger, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt over zijn eigen gegevens.

Aanmeldingsformulier

Artikel 16
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 1 van dit Huishoudelijk Reglement, dient te worden vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, emailadres, geboortejaar en datum.
De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten.
De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris op te geven.

Beëindiging lidmaatschap

Artikel 17
Het lidmaatschap eindigt, conform de statuten:
a. Bij overlijden; is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bstaan.
b. Door schriftelijke opzegging door het lid.
c. Door opzegging namens de vereniging.
d. Door ontzetting.

Slotbepalingen

Artikel 18
De statuten en het huishoudelijk reglement worden op de website van de vereniging openbaar gemaakt.

Artikel 19
Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 5 maart 2015.
De secretaris, De voorzitter,
H.G. Kleiss W. van Noord