Statuten

De vereniging is opgericht op 10 januari 1939, statutair vastgelegd bij notariële akte van 10 mei 1978, op een later moment gewijzigd bij notariële akte van 19 februari 1990.

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 40385263.

De doelstelling luidt als volgt:

‘De vereniging heeft ten doel de bevordering en uitvoering van en de medewerking aan manifestaties betrekking hebbend op Brielle als historische gemeente, in het bijzonder de viering van de eerste april als historische datum voor Brielle op de eerste april.’

Afschrift akte d.d. 19 februari 1990

STATUTEN: ‚1 April Vereniging‘, gevestigd te Brielle

NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: “1 April Vereniging” en is gevestigd te Brielle.

DOEL
Artikel 2.
De vereniging heeft ten doel de bevordering en uitvoering van- en de medewerking aan manifestaties, betrekking hebbend op Brielle als historische gemeente, in het bijzonder de viering van de eerste april als historische datum voor Brielle op de eerste april.

DUUR
Artikel 3.
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar, behoudens het eerste verenigingsjaar, dat loopt van heden af tot en met een en dertig december aanstaande.

LIDMAATSCHAP
Artikel 4.
1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en begunstigde (NB. daarvoor te lezen conform lid 4: “begunstigende”) leden.
2. Gewone leden zijn zij, die zich daartoe bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten, dan wel na beroep tegen een weigering door het bestuur bij – en door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn toegelaten.
3. Ereleden zijn zij, die wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging of in het kader van de doelstelling der vereniging door de algemene ledenvergadering , op voorstel van het bestuur, als zodanig zijn benoemd.
4. Begunstigende leden zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een bij huishoudelijk reglement te bepalen bedrag, hetzij periodiek, hetzij ineens, en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
5. Waar in deze statuten gesproken wordt van leden, worden daaronder verstaan zowel de gewone leden, als de ereleden en de begunstigende leden, tenzij het tegendeel blijkt.
6. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbar, noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.
Artikel 5.
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handeling in of gedragingen het belang van de vereniging in aanmerkelijke mate heeft geschaad. Gedurende de periode van schorsing kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. bij overlijden: is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;
b. door schriftelijke opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee maanden. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde vaan het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van en opzegtermijn van ten minste een maand, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling te zijn aangemaand, niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, welke te eniger tijd door de statuten van de vereniging voor het lidmaatschap gesteld mochten worden.
Het bestuur is bevoegd het lidmaatschaap onmiddellijk te beëindigen, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur wanneer een lid in strijd handelt met de staturen, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging onredelijke wijze benadeelt.
5. Opzegging namens de vereniging en ontzetting door het bestuur geschiedt met opgaaf van redenen bij schriftelijke kennisgeving aan de betrokkene, die bevoegd is binnen een maand na ontvangst van die kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door de betrokkene verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
7. Een lid kan zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging voor het lopende verenigingsjaar onttrekken ingeval een besluit tot verzwaring van die verplichtingen wordt genomen.

GELDMIDDELEN
Artikel 7.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de gewone en begunstigende leden, entreegelden van bezoekers van bijeenkomsten, uitvoeringen en andere manifestaties van de vereniging, subsidies, verkrijgingen ingevolge schenkingen, erfstellingen en legaten en uit eventuele andere toevallige baten.
2. Ieder gewoon lid is verplicht een jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen contributie aan de vereniging te betalen. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot contributiebetaling.
3. Nieuwe leden betalen aan de vereniging een entreegeld, waarvan het bedrag periodiek wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 8.
1. De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging.
2. Tenminste éénmaal per verenigingsjaar wordt, Uiterlijk in de maand juni, een algemene ledenvergadering (in deze statuten genoemd: jaarvergadering) gehouden, waarin het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt en onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording doet van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.
3. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende, casu quo laatstverstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
4. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
5. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
6. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene ledenvergadering een andere commissie, bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie.
Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene ledenvergadering al die maatregelen, welke door haar in het belang van vereniging nodig worden geacht.
Artikel 9.
1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van acht dagen, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. De bijenroeping geschiedt hetzij door een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, hetzij door een advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veelgelezen dagelijks of periodiek verschijnend blad.
2. Behalve de in artikel 8 bedoelde jaarvergadering zullen algemene ledenvergaderingen worden gehouden:
a. zo dikwijls het bestuur of tenminste drie leden van het bestuur zulks wenselijk achten of door de statuten wordt vereist;
b. zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste tien leden, dan wel door een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in een algemene ledenvergadering, indien alle leden daarin aanwezig zouden zijn.
c. Ingeval schriftelijk beroep is aangetekend tegen een besluit van het bestuur tot weigering van het lidmaatschap als bedoeld in lid 2 van artikel 4 of tegen een opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging of tot ontzetting, als bedoeld in lid 5 van artikel 6.
3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 sub b bedoeld, is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijenroeping niet binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze en de termijn als in deze staturen is bepaald.
Artikel 10.
Alle leden, die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en hebben daartoe ieder één stem.
Artikel 11.
1. De voorzitter en de secretaris van het bestuur of hun plaatsvervangers treden als zodanig op in de algemene ledenvergaderingen.
2. Van het er algemene ledenvergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid notulen gehouden, dan wel door een notaris een proces-verbaal opgemaakt.

VAN HET BESTUUR
Artikel 12.
1. Het bestuur bestaat uit een aantal van tenminste drie personen.
2. Ingeval het bestuur door ontstane vacatures uit minder dan gemeld aantal personen bestaat, blijft het desalniettemin bevoegd als zodanig op te treden, onverminderd de verplichting van het bestuur om zo spoedig mogelijk door de algemene ledenvergadering in de vacatures te doen voorzien.
3. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
4. De bestuurders worden door de algemene ledenvergadering voor een zittingsperiode van maximaal drie jaren uit de leden van de vereniging benoemd. De bestuurders zijn terstond herkiesbaar.
5. Iedere bestuurder moet voor zich voldoen aan de volgende eisen:
a. hij moet lid zijn van de vereniging en niet als zodanig zijn geschorst.
b. hij mag niet onder curatele zijn gesteld of uit welken hoofd ook het vrije beheer over eigen vermogen hebben verloren.
Zodra een bestuurder niet meer aan die eisen voldoet, vervalt zijn bestuurslidmaatschap.
6. De bestuurders zijn te allen tijde bevoegd zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste een maand.
7. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of -ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht; voor een desbetreffend besluit is een meerderheid van tenminste twee/derden van de geldig uitgebrachte stemmen vereist.
8. Jaarlijks treedt een deel van het bestuur af volgens een bij huishoudelijk reglement vast te stellen rooster, welk aftreden samenvalt met het tijdstip van de desbetreffende jaarvergadering.
9. De bestuurders wijzen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, die tezamen het dagelijks bestuur vormen en belast zijn met de dagelijkse leiding van de vereniging, waaronder speciaal begrepen het organiseren, concretiseren en begeleiden van de verenigingsactiviteiten op de eerste april.
Artikel 13.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd tot het kopen, vervreemden en bezwaren van registergoederen, mits de algemene ledenvergadering daartoe heeft besloten.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 14.
1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuursleden, waarvan tenminste één lid van het dagelijks bestuur moet zijn, gezamenlijk, behoudens het in lid 2 bepaalde.
2. Bij het geven van kwijting wordt de vereniging vertegenwoordigd door de penningmeester.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 15.
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben krachtens een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen werd opgeroepen met de mededeling, dat daarin wijziging van de statuten zal worden vastgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de tekst van de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is opgenomen, hetzij aan de leden toezenden, hetzij op een daartoe geschikte en in de oproeping aangeduide plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door de algemene ledenvergadering, waarin tenminste twee/derden van het totaal aantal leden aanwezig is, met een meerderheid van tenminste twee/derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan kan het voorstel tot statutenwijziging in die vergadering niet worden behandeld, doch moet binnen ten hoogste vier maanden, met inachtneming van gemelde oproepingstermijn en de aankondiging van het voorstel, een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden, waarin ongeacht het aantal aanwezige leden, omtrent het voorstel kan worden besloten, mits met tenminste twee/derden van de geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 16.
Het in artikel 15 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene ledenvergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
Artikel 17.
1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker ressort de vereniging haar zetel heeft.
Artikel 18.
Een bepaling der statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 19.
1. De vereniging wordt ontbonden:
a. door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering, opgeroepen en gehouden met inachtneming van het in artikel 15, respectievelijk artikel 16, ten aanzien van de statutenwijziging bepaalde;
b. door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
c. door de rechter, in de gevallen bij de Wet bepaald;
d. door het geheel ontbreken van leden.
2. Ingeval bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor een of meer door de algemene ledenvergadering te bepalen doeleinden.—
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voorzover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden: “in liquidatie”.

HUISHOUDELIJK(E) REGLEMENT(EN)
Artikel 20.
1. De algemene ledenvergadering kan bij een of meer huishoudelijke reglementen nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies, verschuldigd door de gewone leden. Het door nieuwe leden (eventueel) verschuldigde entrée-geld.
Het bedrag van de door de begunstigde (NB. is “begunstigende”) leden verschuldigde bijdragen, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en het gebruik van de eigendommen der vereniging en alle verder onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt
2. Die nadere regels mogen geen bepalingen bevatten, die afwijken van- of in strijd zijn met de bepalingen van de Wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de Wet of de statuten wordt toegestaan.
3. Wijziging van de huishoudelijke reglementen kan geschieden bij een besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met een -meerderheid van tenminste twee/derden der geldig uitgebrachte stemmen op voorstel van het bestuur of op schriftelijk verzoek als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub b, op welk verzoek het in artikel 9 lid 3 bepaalde van overeenkomstige toepassing is. Eveneens zijn de leden 1 en 2 van artikel 13 en het artikel 16 van overeenkomstige toepassing.

SLOTBEPALING
Artikel 21.
In alle gevallen, waarin in de statuten of huishoudelijke reglementen niet is voorzien, beslist het bestuur, dat evenwel bevoegd is de beslissing door de algemene ledenvergadering te doen nemen.